พิธีเปิดค่ายพุทธบุตรธรรมจาริณี


วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดสะปำธรรมาราม อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ได้จัดพิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายสนิท ศรีวิหค เป็นประธาน มีนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๕๐ คน โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารจังหวัดภูเก็ต จำนวนทั้งสิ้น ๑,๙๖๐,๒๐๐ บาท กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนนักศึกษาในจังหวัดภูเก็ต จำนวน ๓,๗๗๐ คน แบ่งการอบรมเป็น ๑๓ รุ่น รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ ๑/๒๕๖๐ อบรมระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐


ภาพ : ณภัทร นุ้ยมาตร
ข่าว : ณภัทร นุ้ยมาตร