พิธีเปิดค่ายพุทธบุตรธรรมจาริณี


วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดสะปำธรรมาราม อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ได้จัดพิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายสนิท ศรีวิหค เป็นประธาน มีนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๕๐ คน โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารจังหวัดภูเก็ต จำนวนทั้งสิ้น ๑,๙๖๐,๒๐๐ บาท กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนนักศึกษาในจังหวัดภูเก็ต จำนวน ๓,๗๗๐ คน แบ่งการอบรมเป็น ๑๓ รุ่น รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ ๑/๒๕๖๐ อบรมระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐


001.JPG 002.JPG 003.JPG

004.JPG 005.JPG 006.JPG

007.JPG 008.JPG 009.JPG

010.JPG 011.JPG 012.JPG

013.JPG 014.JPG 015.JPG

016.JPG 017.JPG 018.JPG

ภาพ : ณภัทร นุ้ยมาตร
ข่าว : ณภัทร นุ้ยมาตร