แบบฟอร์มแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ไฟล์เอกสารประกอบ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ ๖๕.pdf |

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 117,356