วัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง

              วัดมงคลนิมิตร เป็นพระอารามหลวงแห่งเดียวในจังหวัดภูเก็ต เป็นวัดเก่าแก่ของปู่ย่า ตายาย ของชาวเมืองภูเก็ต ประชาขนนิยมเรียกว่า "วัดกลาง" เพราะวัดนี้ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองภูเก็ต เหตุที่เปลี่ยนชื่อ "วัดกลาง" มาเป็น "วัดมงคลนิมิตร" นั้น เนื่องจากวัดนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมือง สมัยยังเป็นมณฑลภูเก็ต และทางราชการให้เป็นสถานที่ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาทุกๆ ปี เป็นสถานที่ประกอบพิธีน้ำประชาพิเศกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 4-5-6-7 ทั้งรัฐพิธีและราชพิธีต่างๆ ก็ได้ประกอบที่วัดนี้มาโดยตลอด พึ่งมายกเลิกเสียเมื่อคราวยุบเป็นมณฑลภูเก็ต ทางราชการและประชาชนทั่วไป จึงนิยมนับถือวัดนี้ว่าเป็นสิริมงคลอันสูงสุด ทางราชการจึงได้ขนานนามวันนี้ขึ้นใหม่ว่า "วัดมงคลนิมิตร" ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ต่อมาได้พระราชทานยกขึ้นเป็นพระอารามหลวง เมื่อ พ.ศ. 2496 ในกาลต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้เสด็จประพาสภาคใต้ พระองค์ได้เสด็จมาวัดนี้เมื่อปี พ.ศ. 2502


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 522,228