ทำเนียบผู้บริหาร

                                ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต 

                                                       ลำดับ                          ชื่อ - สกุล                                    ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

                                                                ๑                       นายฉัฏฐ์ปวิชญ์  จินาพงศ์                         ๑๓ มิ.ย. ๒๕๔๗ - ๑๗ พ.ย. ๒๕๕๖

                                                                ๒                     นายประดับ  โพธิกาญจนวัตร                        ๖ ก.พ. ๒๕๕๗ - ๒๕ ส.ค. ๒๕๕๗

                                                              ๓                         นายสุทธิชัย  อิงคยะกุล                           ๒๖ ส.ค. ๒๕๕๗ - ๒๐ พ.ย. ๒๕๕๗

                                                         ๔                           นายถวิล  ศรีนคร                                ๒๐ พ.ย. ๒๕๕๗ - ๘ พ.ค. ๒๕๕๘

                                                                ๕                         นายวาทิน  กรดเต็ม                               ๒๕ มิ.ย. ๒๕๕๘ - ๑๔ ม.ค. ๒๕๕๙ 

                                                                ๖                         นายวิญญา  ปลัดขวา                              ๒๖ ก.พ. ๒๕๕๙ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๒

                                                                ๗                       นางพิมพ์วรัชญ์  รอดจิตต์                            ๑ เม.ย. ๒๕๖๒ - ๒๒ ม.ค. ๒๕๖๔

                                                                ๘                        นายพรพนา  แสนการุญ                              ๑ ก.พ. ๒๕๖๔ - 

                                                                ๙                        นายเอกสิทธิ์  ดวงแก้ว

                                                               ๑๐                          นายวีระ  จำลอง                                    ๒๑ ธ.ค. ๖๕ - ๘ พ.ย. ๖๖

                                                               ๑๑                       นางวรินทร  นามวงษ์                                   ๙ พ.ย. ๖๖ - ปัจจุบัน


 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 523,138