ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

 ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน 

 

                 1. งานจัดตั้งวัดและส่งเสริมฐานะวัด

                 2. งานคุ้มครองพระพุทธศาสนา

                 3. งานบริหารการจัดการศาสนสมบัติและวัดร้าง

                 4. งานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม บาลี

                 5. งานนิตยภัต

                 6. งานตรวจสอบประวัติผู้ขอรับการบรรพชาอุปสมบท

                 7. งานส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์

                 8. งานพระสังฆาธิการ

                 9. งานพระราชทานตั้ง และเลื่อนสมณศักดิ์

                10. งานอุดหนุนสำนักเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์

                11. งานการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

                12. งานสนับสนุนนโยบายรัฐบาล

                13. งานส่งเสริม สนับสนุน งานตามพระราโชบายและพระราชดำริ

                14.    งานข้อมูลสารสนเทศ

                15. งานออกหนังสือรับรองให้ต่อวีซ่า แก่ชาวต่างประเทศผู้เข้ามศึกษาหรือปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย

                16.    งานส่งเสริมพัฒนาวัด และอุดหนุนบูรณะวัด


แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 522,421