เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี ๒๕๖๖ ณ บริเวณหน้าเสาธงศาลากลางจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีฉลอง สัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรพระราชทาน "พระอุดมวชิรมงคล" เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต เจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน อุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรม “คนตงห่อ ยกชั้น แบ่งปัน ทุกข์-สุข” สานสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการนำไปสู่การพัฒนา จังหวัดภูเก็ตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ร่วมลงนาม MOU ในการประชุมขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษา ศีล ๕ ขยายผลสู่ทหมู่บ้านศีลธรรม”

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 323,605