รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งบดำเนินงาน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต

ไฟล์เอกสารประกอบ
รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564.pdf |

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 117,339