ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต

 ทำเนียบผู้บริหาร

   สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต

 

ลำดับ

ชื่อ-สกุล ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
1 นายฉัภฐ์ปวิชญ์ จินาพงศ์ 13 มิถุนายน 2547- 17 พฤศจิกายน 2556
2 นายประดับ โพธิกาญจนวัตร

6 กุมภาพันธ์ 2557 - 25 สิงหาคม 2557 

3 นายสุทธิชัย อิงคยกุล 26 สิงหาคม 2257 - 20 พฤศจิกายน 2557
4 นายถวิล ศรีนคร 20 พฤศจิกายน 2557 - 8 พฤศภาคม 2558
5 นายวาทิน กรดเต็ม 25 มิถุนายน 2558 - 14 มกราคม 2559
6 นายวิญญา ปลัดขวา 26 กุมภาพันธ์ 2559 - 31 มีนาคม 2562
7 นางพิมพ์วรัชญ์ รอดจิตต์ 1 เมษายน 2562 - 22 มกราคม 2564
8 นายพรพนา แสนการุณ 1 กุมภาพันธ์ 2564 - ปัจจุบัน

 คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 13,800